Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

By June 2, 2021 October 31st, 2021 No Comments

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juni 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 9 juni 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 16 juni 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 9 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 9 juni 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hamletpharma.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 juni 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@hamletpharma.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två protokolljusterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

Till justeringsperson föreslås Göran Streiffert eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 20 000 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.


Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 100 874 697, varav 39 066 228 A-aktier med tio röster per aktie och 61 808 469 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 452 470 749 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På extra bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@hamletpharma.com eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 7 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast lördagen den 12 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägara som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i juni 2021

Hamlet Pharma AB (publ)
Styrelsen

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish