Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

FinancialNewsPressmeddelande

Kommuniké Från Extra Bolagsstämman i Hamlet Pharma AB

By August 11, 2023 No Comments

Pressmeddelande

Malmö 11 augusti 2023 

Som tidigare meddelats har Bolagsverket registrerat fusionen mellan Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma. Detta innebär att Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma har gått samman för att skapa ett nydanande läkemedelsbolag med en bred och stark portfölj av projekt för behandling av cancer och infektioner. Ytterligare ett läkemedelsprojekt med patenträttigheter för behandling av tuberkulos har också förvärvats. 

Vid extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB, org.nr. 556568-8958, (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) den 11 augusti 2023 fattades de beslut som beskrivs nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på v.g. se Bolagets hemsida www.hamletpharma.com

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

  • Ändringen av bolagsordningen beslutades i enlighet med styrelsens förslag dock med den ändringen att bolagets ändamål ska lyda enligt följande: ”Aktiebolaget ska bedriva läkemedelsutveckling baserad på medicinsk forskning, med särskilt fokus på läkemedel mot sjukdomar orsakade av cancer och infektioner och idka därmed förenlig verksamhet”. 
  • (i)  § 1 – ”Bolagets företagsnamn ska vara Hamlet BioPharma AB. Bolaget är publikt”
  • (ii)  § 2 – ”Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun. Plats för bolagsstämma ska vara Skåne län.” 
  • (iii)  § 4 – ”Aktiekapitalet utgör lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.” 
  • (iv)  § 5 – ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000”
  • (v) I Bolagsordningen införs vissa smärre språkliga justeringar utan saklig ändring av innehållet. 

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt arvoden till dessa. 

  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inget styrelsearvode utgår till bolagets styrelseordförande men att det utgår ett fast arvode om 75 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

Val av styrelse

  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag nyval av Carl-Johan Wachtmeister och Magnus Nylen varefter styrelsen kommer bestå av Catharina Svanborg (ordförande), Bill Hansson, Helena Lomberg och Ulla Trädgårdh, Carl-Johan Wachtmeister och Magnus Nylen. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag bemyndigandet för styrelsen att inom ramen för de villkor som framgår av kallelsen genom emission utge aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 15 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer bakgrund och information hänvisas till det pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 11 juli 2023, samt till protokoll från bolagsstämman som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com

Malmö i augusti 2023 

Hamlet Pharma AB 

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49 

www.hamletpharma.com

www.hamletbiopharma.com

Läs i PDF >>

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish