Pressmeddelande

Kallelse till Årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

By October 29, 2020 October 31st, 2021 No Comments

Pressmeddelande, Lund 29 oktober, 2020

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 november 2020 kl. 15.00 i Plenisalen, High Court Malmö med adress Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö.

Information om åtgärder med anledning av Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Antalet närvarande styrelseledamöter, revisorer, anställda och funktionärer vid stämman kommer att minimeras. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Bolaget uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman delta via förhandsröstning eller utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud.

Frågorna som tas upp vid Årsstämman kommer att fokusera på agendapunkter och annan information som aktieägarna har laglig rätt att få del av. Det kommer därför inte att finnas någon allmän frågestund vid denna Årsstämma. Aktieägare kan och uppmuntras att skicka frågor i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hamletpharma.com före kl. 16.00 den 23 november 2020. Erhållna frågor kommer i första hand att besvaras på stämman av styrelsens ordförande.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2020, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 23 november 2020, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 november 2020 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt ombeds göra detta per post med hjälp av formulär
för poströstning.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Hamlet Pharma AB uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär för poströstning kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.hamletpharma.com senast en vecka före stämman och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 november 2020 helst före klockan 16.00.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
 11. Val av styrelse
 12. Beslut om antal revisorer
 13. Beslut om arvode till revisorer
 14. Val av revisor
 15. Övriga ärenden
  a) Inkomna förslag till beslut
 16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 9 447 328 balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 samt 9-14)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Westermark, Christer Köhler, Helena Lomberg och Rolf Carlsson. Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Martin Henriksson, som revisor till nästkommande årsstämma.

Beslut avseende förslag från aktieägare (punkt 15)

Till styrelsen har från två aktieägare inkommit med gemensamt förslag att årsstämman beslutar att styrelsen för Hamlet redovisar och presenterar en handlingsplan för BAMLET utanför läkemedelsområdet samt beslutar ett av följande alternativ:

a) att årsstämman beslutar att Hamlet bildar dotterbolag för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.

b) att om årsstämman beslutar Nej till förslaget att bilda ett dotterbolag för BAMLET utanför läkemedelsområdet att Hamlet i stället ska bilda en separat avdelning med separat ekonomisk redovisning för att utveckla och kommersialisera BAMLET utanför läkemedelsområdet.

Förslaget samt aktieägarnas motiv för förslaget finns redovisat på bolagets hemsida www.hamletpharma.com.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman inte tillstyrker förslagen med hänvisning till att det är styrelsens uppgift att svara för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och att tillse att den är ändamålsenlig.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 33 624 899. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor, Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats (www.hamletpharma.com) samt skickas därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2020

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish