Pressmeddelande

Pressmeddelande, 29 januari 2021, Lund

By January 29, 2021 October 31st, 2021 No Comments

Hamlet Pharma AB (publ) föreslår införande av A- och B-aktier med rösträttsdifferentiering och kallar till extra bolagsstämma; Bill Hansson föreslås till ny styrelseledamot i Rolf Carlssons ställe.

Styrelsen i Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 2 mars 2021. Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman att genomföra en aktiesplit, varvid varje befintlig aktie i Hamlet Pharma delas upp i 2 nya A-aktier och 1 ny B-aktie, där varje Aaktie kommer att ha röstvärde 10 och varje B-aktie röstvärde 1. Aktierna kommer att ha samma rätt till framtida utdelning. B-aktien kommer att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market, det är emellertid inte styrelsens ambition att låta notera A-aktien. Styrelsen föreslår också den extra bolagsstämman ett omvandlingsförfarande, där aktieägare kostnadsfritt kan lösa in sina A-aktier mot B-aktier. Bakgrunden till styrelsens förslag är bland annat att en rösträttsdifferentiering underlättar för strategiska ägare att långsiktigt styra Bolaget, vilket anses vara särskilt betydelsefullt eftersom Bolaget är forskningsorienterat samt att Bolagets verksamhetsområde är kunskapsintensivt och utgörs av nya, banbrytande upptäckter inom ett specifikt forskningsområde. Vidare har styrelseledamoten Rolf Carlsson meddelat att han avgår från Hamlet Pharmas styrelse. Bolagets större ägare föreslår därför att Bill Hansson väljs till ny styrelseledamot.

Bakgrund till förslaget om införande av A- och B-aktier med rösträttsdifferentiering

Styrelsens förslag baseras huvudsakligen på följande grunder.

Bolagets verksamhetsområde är kunskapsintensivt och utgörs av ett specifikt forskningsområde som kräver sakkunnighet och lämplighet inom ledning och styrelse; att bibehålla och attrahera kompetens underlättas av att långsiktiga ägare också får bättre möjligheter att styra Bolaget.

Långsiktig finansiering med bibehållen strategisk ägarstyrning underlättas, genom att röstsvagare B-aktier kan emitteras i samband med kapitalanskaffning.

En rösträttsdifferentiering underlättar för strategiska ägare att långsiktigt styra Bolaget och maximera avkastningsmöjligheterna utan kortsiktiga överväganden.

Det finns inga uppenbart negativa konsekvenser med införandet av A- och B-aktier med en rösträttsdifferentiering, eftersom alla aktieägare behandlas lika. De aktieägare som vill bibehålla sitt aktieinnehav i noterad miljö kan med fördel anmäla sig för omvandling av Aaktier och istället erhålla B-aktier med samma rätt i övrigt, med undantag för antalet röster.

Aktiesplit och extra bolagsstämman

Styrelsens förslag avses att genomföras genom en aktiesplit, varvid varje befintlig aktie i Hamlet Pharma delas upp i två (2) nya A-aktier och en (1) ny B-aktie. A-aktierna kommer att ha ett röstvärde om 10 röster per aktie, och B-aktierna kommer att ha ett röstvärde om en röst per aktie. Samtliga aktier kommer att ha samma rätt till framtida utdelning.

B-aktien kommer att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market. A-aktien avses inte noteras.

A-aktierna kommer att förenas med ett omvandlingsförbehåll i Bolagets bolagsordning, varvid A-aktier på begäran omvandlas till B-aktier.

Styrelsen ska bemyndigas att besluta om fastställande av avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsens förslag föreläggs extra bolagsstämma den 2 mars 2021. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag, den 29 januari 2021.

Information till aktieägare

Ytterligare information avseende införandet av A- och B-aktier samt förfarandet för omvandling från A-aktier till B-aktier kommer att skickas ut till samtliga aktieägare inför den extra bolagsstämman.

Såväl aktiesplit som omvandling av A-aktier sker kostnadsfritt för samtliga aktieägare.

Förslag till ny styrelseledamot

Styrelseledamoten Rolf Carlsson har meddelat att han avgår från Hamlet Pharmas styrelse pga. ökad arbetsbelastning i hans framgångsrika rekryteringsbolag. Bolagets större ägare föreslår därför att Bill Hansson väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bill Hansson, född 1959, var mellan 2006 och 2020 vice ordförande för Max Plancksällskapet, Tyskland. Han var fram till 2014 direktör vid Max Planckinstitutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland och hedersprofessor vid Friedrich-Schiller-Universität. Bill Hansson har fått många nationella och internationella utmärkelser och priser, senast Kungl. Skogsoch Lantbruks-akademiens guldmedalj. Genom Bill Hansson får Hamlet Pharma tillgång till stora internationella kontaktnät och erfarenheter kring kommersialisering av forskning.

Det föreslås vidare att ersättning till Bill Hansson ska utgå med 50 000 kronor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46-709 42 65 49
catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Denna information är sådan som Hamlet Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish