Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

FinancialPressmeddelande

Kommuniké Från Extra Bolagsstämman i Hamlet Pharma AB

By May 17, 2023 May 22nd, 2023 No Comments

Pressmeddelande

Malmö 17 maj 2023 

Vid extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB, org.nr. 556568-8958, (”Hamlet Pharma” eller ”Bolaget”) den 17 maj 2023 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com

Beslut om godkännande av Hamlet Pharmas förvärv av Linnane Projects AB samt beslut om godkännande av samarbetsavtal mellan Hamlet Pharma och Linnane Pharma AB

Bolaget träffade den 31 mars 2023 avtal med Linnane Pharma AB avseende förvärv av samtliga aktier i Linnane Projects AB (”Förvärvet”). Vid samma datum ingick Bolaget även ett samarbetsavtal med Linnane Pharma AB rörande flera läkemedelsprojekt (”Samarbetsavtalet”). För mer bakgrund och information till Förvärvet respektive Samarbetsavtalet hänvisas till det pressmeddelandet som Bolaget offentliggjorde den 31 mars 2023, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.hamletpharma.com

Både Förvärvet och Samarbetsavtalet är att anse som närståendetransaktioner enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25, varför respektive transaktion underställdes bolagsstämman i Hamlet Pharma för godkännande. 

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna Hamlet Pharmas förvärv av Linnane Projects AB samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna Samarbetsavtalet mellan Hamlet Pharma och Linnane Pharma AB.

Beslut om godkännande av fusionsplan och emission av fusionsvederlag

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma AB (”SelectImmune”) gemensamt antog den 31 mars 2023. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 4 april 2023 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och SelectImmune som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en A-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och en B-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 B-aktier i Hamlet Pharma (”Fusionsvederlaget”). Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under tredje kvartalet 2023, och resulterar i upplösningen av SelectImmune, varigenom alla SelectImmunes tillgångar och skulder kommer att övergå till Hamlet Pharma. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen. 

Vidare beslutade stämman, som ett led i fusionen, om emission av högst 13 967 380 aktier, varav 1 600 000 A-aktier och 12 367 380 B-aktier, i Hamlet Pharma vilket utgör Fusionsvederlaget. Genom emissionen ökas Bolagets aktiekapital med 139 673,8 kronor och efter fusionens genomförande kommer det totalt att finnas 40 071 166 utestående A-aktier och 84 425 880 B-aktier i Bolaget, baserat på antalet aktier i Hamlet Pharma vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Berättigade att erhålla de nyemitterade A- och B-aktierna är innehavarna av A- respektive B-aktier i SelectImmune per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. 

Malmö i maj 2023 

Hamlet Pharma AB 

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Zetterberg

Telefon: +46-705 54 43 00

Catharina Svanborg

Telefon: +46-709 42 65 49 

E-post: info@hamletpharma.com

Hamlet Pharma 

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. Bolaget driver även utveckling av Alpha1H för behandling av hjärntumörer. BAMLET är liksom HAMLET en substans som effektivt dödar cancerceller och som visat effekter mot växande tumörvävnad, speciellt för koloncancer. Bolaget avser att etablera produktion av BAMLET i första hand för kliniska studier av behandling/prevention av cancer i mag-tarmkanalen samt i munhålan. Hamlet Pharma äger vissa patent som omfattar BAMLET. Linnane Pharma har på eget initiativ och på egen bekostnad genomfört forsknings- och utvecklingsarbete med BAMLET. Hamlet Pharma genomför för närvarande en Teknisk utvärdering av BAMLET och avser om den utfaller positivt att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av BAMLET.

>>Läs i PDF

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish