Uncategorized

Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

By November 27, 2020 October 31st, 2021 No Comments

Igår, den 26 november 2020, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 200 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Bengt Westermark, Christer Köhler, Rolf Carlsson samt Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Malmökontoret). Ernst & Young har meddelat att de kommer att utse revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Övriga frågor

Inkomna frågor från aktieägarna diskuterades, särskilt frågor kring kommersialisering av BAMLET utanför läkemedelsområdet, hemsidans utformning samt kliniska studier och indikationer för framtida cancerbehandling. Stämman beslutade att inte tillstyrka från aktieägare inkomna förslag rörande handlingsplan, bildande av dotterbolag alternativt separat avdelning för utveckling och kommersialisering av BAMLET utanför läkemedelsområdet. Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Hamlet Pharma’s hemsida.

Presentationer

På grund av COVID-19 genomfördes stämman utan presentation av Bolaget. För att informera aktieägarna finns på hemsidan en presentation nyligen gjord av Bolagets ordförande för Aktiespararna (länk under News, HamletPharma.com). En uppdaterad powerpointpresentation finns även utlagd på Bolagets hemsida (under Investors, Annual general meeting).

Dessutom har Bolaget med hjälp av erfarna journalister producerat en kort film om HAMLETs historik, mål, medarbetare och visioner, som publicerades den 26 november, 2020 (youtube (https://www.youtube.com/watch?v=JHv7Ct787xI) och på www.hamletpharma.com).

Hamlet Pharma AB 556568-8958
STYRELSEN


För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish