FinancialPressmeddelande

Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

By November 25, 2021 No Comments

Pressmeddelande
Malmö 25 november, 2020

Idag, den 25 november 2021, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte den berörda styrelseledamoten eller den berörda verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter ska erhålla 50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Bengt Westermark, Helena Lomberg, Bill Hansson, Lars Hedbys samt Ulla Trädgårdh till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor. Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att de kommer att utse revisorn Per Ranstam till huvudansvarig revisor.

Övriga frågor

Inga inkomna frågor från aktieägarna. Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på Hamlet Pharma’s hemsida.

Malmö 25 november, 2020

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Ordförande Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

cvatharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

 

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish