Pressmeddelande

Hamlet Pharma AB: Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

By October 26, 2022 November 8th, 2022 No Comments

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 november 2022 kl. 17.00 på High Court Malmö med adress Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö. Samling från 16.00 med lätt förtäring

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 november 2022, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 21 november 2022, helst före klockan 16.00. Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman. 

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 november 2022 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och nuvarande samt tidigare verkställande direktören.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
 12. Val av styrelse
 13. Beslut om antal revisorer
 14. Beslut om arvode till revisorer
 15. Val av revisor
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 36 888 635 balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 samt 10-15)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bill Hansson, Helena Lomberg, Lars Hedbys och Ulla Trägårdh. Vidare föreslås omval av Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor till nästkommande årsstämma (varvid Per Ranstam avses vara huvudansvarig revisor).

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 110 529 666 varav 38 496 780 A-aktier med tio röster per aktie och 72 032 886 B-aktier med en röst per aktie, motsvararande totalt 457 000 686 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@hamletpharma.com eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 14 november 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast lördagen den 19 november 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget så snart den blir tillgänglig. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i oktober 2022

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Martin Erixon, VD Hamlet Pharma, +46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. Bolaget driver även utveckling av Alpha1H för behandling av hjärntumörer. Hamlet Pharma utvecklar även läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss visar att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish