HAMLET research cancer prevention

En ny typ av cancerdödande molekyl, som inte tidigare beskrivits

All medicinsk forskning, inte minst cancerforskning, har två samtidiga visioner: Den ena är att möjliggöra oväntade upptäckter och skapa ny kunskap om förutsättningarna för liv och hälsa. Den andra är att avslöja hur sjukdomar uppkommer, vad som gör att normala kroppsfunktioner avbryts och hur cancer kan orsaka de omfattande skador som ses hos svårt sjuka patienter.

Cancerforskningens två visioner sammanfaller i HAMLET

I HAMLET sammanfaller de två visionerna. Upptäckten av HAMLET identifierade en ny typ av cancerdödande molekyl, som inte tidigare beskrivits. Flera egenskaper hos HAMLET är oväntade och utmanande: proteinets förändrade struktur och närvaron av en fettsyra, den breda effekten mot många olika typer av tumörceller och den höga graden av selektivitet för tumörceller. Samtidigt gör dessa egenskaper HAMLET till en ny läkemedelskandidat, som hittills visat hög effektivitet i kliniska studier och djurmodeller, frånvaro av biverkningar och en relativt enkel produktionsmetod.

HAMLET kan därför vara just den typ av läkemedel som behövs för att bättre behandla cancerpatienter. Trots framgångar inom cancervården är behovet av nya läkemedel fortfarande mycket stort och biologiska substanser med cancerdödande effekter blir därför allt vanligare.

human breast milk cure cancer

Två naturliga molekyler

HAMLET är en biologisk substans, som bildas av två naturliga molekyler i bröstmjölk, molekyler som brukar benämnas GRAS (Generally Regarded As Safe).

Substansen utvinns ur mänsklig bröstmjölk och har visat sig ha effekt mot ett stort antal olika tumörceller. Substansen, som dödar cancerceller utan att skada friska, celler har uppvisat imponerande resultat i såväl djurmodell som i försök på människa. Detta trots att HAMLET är baserad på naturliga och i stort sett kroppsegna molekyler, vilket i sin tur talar för att substansen som sådan inte ger upphov till några toxiska effekter och därmed de biverkningar som blivit allmänt accepterade som en del av dagens cancerbehandling.

Forskning

HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept-studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie. Hos patienter med cancer i urinblåsan ger HAMLET en snabb utsöndring av döda tumörceller och en minskning av tumörstorlek. Terapeutiska effekter har också påvisats i flera studier gjorda i djurmodeller, bland annat glioblastom (hjärntumör), urinblåsecancer och koloncancer (tjocktarmscancer).

HAMLET (röd) i en cancercell med blå kärna.

HAMLET (röd) binder till en cancercells markör (grön) vilket ger en gul färg.

Försök på både djur och människa

Försök har gjorts både på djur och på människa som indikerar att HAMLET skulle kunna ha effekt på en rad vanliga cancerformer, men även på mindre frekventa och mycket svårbotade tumörtyper som till exempel glioblastom, en form av hjärntumör som ofta drabbar förhållandevis unga personer.

Fas II-studier: kolon- och blåscancer

Hamlet Pharma avser att genomföra fas II-studier rörande koloncancer och blåscancer, vanligt förekommande och svårbotade cancerformer. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av HAMLET till ett registrerat läkemedel, vilket kan kräva samarbete med större läkemedelsbolag.

Effektiva behandlingsalternativ saknas

Koloncancer eller tjocktarmscancer, är en av de vanligaste cancerformerna i världen med få behandlingsalternativ och där patienterna har en förhållandevis dålig prognos.

Blåscancer, som är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, saknar också moderna och effektiva behandlingsalternativ, vilket ger utrymme för den nya typ av tumörspecifik cancerbehandling som HAMLET kan komma att utgöra.

Forskningsstiftelse

Forskningen kring HAMLET har primärt drivits i Lunds Universitets regi under ledning av Catharina Svanborg. Ett flertal forskare har varit engagerade i projektet. Vissa har haft en roll som meduppfinnare på patent medan andra har bidragit med sitt arbete på annat sätt. Avsikten är att skapa en forskningsstiftelse som tillförs medel ur framtida eventuella intäkter i huvudägaren Linnane Pharma. Detta för att stödja dem som aktivt deltagit i projektet och skapa en mekanism för återkoppling av resurser till universitetsmiljön.

Historik

En forskargrupp i Lund, ledd av professor Catharina Svanborg upptäckte redan 1995 att en komponent i mänsklig bröstmjölk dödar tumörceller utan att skada mogna, friska celler.

Fortsatta försök och undersökningar har visat att effekten beror på det vanligaste proteinet i bröstmjölk, alfa-laktalbumin, men i en ny form i komplex med en fettsyra. Det nya biologiska komplexet benämndes Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells, förkortat HAMLET.

Sedan upptäckten har forskargruppen framgångsrikt arbetat med att karakterisera HAMLETs struktur, dess verkningsmekanismer och behandlingseffekter i djurmodeller och på patienter. HAMLETs tumördödande egenskaper har sedan upptäckten bekräftats av flera internationella forskargrupper som arbetar med olika aspekter av HAMLET.

Forskningsrönen har publicerats i ansedda tidskrifter såsom The New England Journal of Medicine, GUT, Nature Reviews Gastroenterology och PNAS (Proceedings of the National Academy of Science, USA).