Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB


Igår, den 9 november 2017, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfatning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de intagits I den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/2017.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 200 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Bengt Furberg, Bengt Westermark, Christer Köhler samt Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Malmökontoret). Ernst & Young har meddelat att de kommer att utse revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

Malmö 10 november, 2017

För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns I bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt I de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom I en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion I urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/ II studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform.